Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm sao để tôi điều chỉnh thông tin cá nhân

Để điều chỉnh sửa hồ sơ cá nhân hoặc thông tin nhân khẩu học của mình, vui lòng nhấp chọn biểu tượng ba chấm ở thanh điều hướng.


Trong mục "Chỉnh sửa hồ sơ", bạn có thể chỉnh sửa:

- Tên họ

- Tên gọi

- Mật khẩu


Trong mục "Chỉnh sửa thông tin nhân khẩu học", bạn sẽ chỉ có thể thay đổi mục thu nhập của bạn (sau khi nhấn "Tiếp tục").

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.